Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1| Organisatie & Werkwijze
Alle coachingsgesprekken en/of trainingen worden uitgevoerd door Mieneke Schiebaan, hierna Opdrachtnemer genoemd.

Artikel 2 | Geheimhouding
Opdrachtnemer garandeert dat zij alle informatie die gebruikt wordt om trainingen te ontwikkelen of anderszins diensten te verlenen, vertrouwelijk behandelt en niet aan derden ter inzage geeft.

Artikel 3 | Kwaliteit
Opdrachtnemer verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen. De voorbereiding en uitvoering van het werk geschieden naar beste vermogen van de Opdrachtnemer.

Artikel 4 | Prijzen
Standaard zijn bij de trainingsprijs inbegrepen: trainingsmateriaal, honorarium trainer, reistijd, reiskosten, voorbereiding en coördinatie. Lesruimte wordt door Opdrachtgever beschikbaar gesteld.
Voor individuele coaching geldt het overeengekomen tarief. Dit is exclusief reiskosten a 0,31 € per km.
Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW en zullen inclusief 21% BTW worden gefactureerd.
De prijzen van deze offerte zijn geldig tot 1 maand na het uitbrengen van de offerte, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 5 | Facturering en Betaling
Opdrachtnemer factureert Opdrachtgever het gehele factuurbedrag twee weken voor aanvang van de training.
Opdrachtnemer hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Indien betaling niet plaatsvindt binnen de oorspronkelijk overeengekomen aanvangsdatum, zal de wettelijk toegestane rente in rekening worden gebracht aan de Opdrachtgever.
Als de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de op¬dracht¬gever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel het ‘besluit vergoeding van buiten¬gerech-telijke incasso¬kosten’. Indien Opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. Even¬tuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdracht¬gever worden verhaald.
Bij individuele coaching wordt de factuur na de eerste coachingssessie verstuurd en is de betalingstermijn 14 dagen.

Artikel 6 | Annulering
Opdrachtgever is bevoegd tot annulering van een training. De datum van de schriftelijke (bevestiging van de) annulering wordt hierbij als uitgangspunt genomen. Schriftelijk annuleren bij voorkeur via e-mail info@flyde.nl.
In geval van annulering is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht:
 Tot zes weken voor aanvang van de training kan kosteloos worden geannuleerd of worden verplaatst.
 Bij annulering tot 4 weken voor de geplande start van de opdracht: 50% van de offerteprijs.
 Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 80% van de offerteprijs.
 Bij annulering binnen 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 100% van de offerteprijs.
Bij individuele coaching:
Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakte afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.

Artikel 7 | Overmacht
Overmacht wordt in deze voorwaarden conform Burgerlijk wetboek als volgt gedefinieerd: Een tekortkoming kan de schuldenaar niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Bij een situatie van overmacht heeft de opdrachtgever het recht om een training of coaching op een later moment in te halen.
Bij situaties van overmacht waardoor een opleiding of coaching niet conform de opdracht kan worden uitgevoerd, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende training of coaching alsnog zal worden gegeven. In geval van overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op een (schade) vergoeding. Opdrachtnemer zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit situaties van overmacht.

Artikel 8 | Klachten
Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk worden gemeld aan Opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten plus de voorgestelde oplossing, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

Artikel 9 | Intellectuele eigendom
Al het trainingsmateriaal en aanvullend materiaal door Opdrachtnemer in verband met de training verstrekt, is auteursrechtelijk beschermd. Dit mag dientengevolge niet in enigerlei vorm worden openbaar gemaakt en/of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook en al dan niet in gewijzigde vorm, dan wel aan derden worden verstrekt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

Artikel 10 |Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade door toepassing van het door de deelnemer geleerde in de training en of coaching en erkent geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte, gevolg- of bedrijfs- schade, gemiste besparingen en winst- of omzetderving

Artikel 11 | Resultaten
De gewenste resultaten van de training of coaching kunnen alleen in goed partnerschap worden bereikt. Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever zullen zich optimaal inzetten om tot een goed eindresultaat te komen.

Artikel 12 | Het Nederlands recht
Het Nederlands recht is van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten.